Venvinguts a CILIM CILIM :: Associació Cultural D' Antella CILIM :: Associació Cultural D' Antella CILIM :: Associació Cultural D' Antella
Junta Directiva de CILIM
Estatuts de CILIM
Pressupostos Anuals de CILIM
Objectius de la Associació Cultural d'Antella
Contacte
Programacio Anual de la Assiciació Cultural d'Antella Notícies de la Associació Cultural d'Antella Enllaços a altres pàgines Revista de la Associació Cultural d'Antella Fotos de la Associació Cultural d'Antella Vídeos de la Associació Cultural d'Antella Contacte Visita el Facebook de CILIM

SEGON PREMI D'IL·LUSTRACIÓ JAIME ARCOS REQUENA
Bases i característiques 2020-2021
PROGRAMACIÓ CILIM 2020
Bona vesprada Passem a la fase 3 al País Valencià Després d'un temps tornem amb vosaltres per a indicar-vos, el projecte de programació del present any 2020.
DIA 5 DE DESEMBRE DE 2019. Presentació de la revista nº 16 de LA LLOCA. La Memòria Històrica d´Antella.
1R PREMI D'IL·LUSTRACIÓ JAIME ARCOS REQUENA
Bases i característiques
[ Más en la Sección de Noticias ]
Col-laboradors
Ajuntament Antella Generalitat Valenciana

SEGON PREMI D'IL·LUSTRACIÓ JAIME ARCOS REQUENA

27/11/2020

 

JAIME-ARCOS-REQUENAL’Associació Cultural CILIM,
d’Antella,
convoca el present premi,
amb les següents
característiques:

 

La Associació Cultural CILIM,
d’Antella,
convoca el presente premio,
con las siguientes
características:

 

CONVOCATÒRIA DEL II PREMI D’IL·LUSTRACIÓ 
JAIME ARCOS REQUENA


--  VERSIÓ EN VALENCIÀ --

 

BASES DEL SEGON PREMI D’IL·LUSTRACIÓ
JAIME ARCOS REQUENA

 

L’Associació Cultural CILIM, d’Antella, convoca el present premi, amb les següents característiques:

 

1) Objectius:

a) Dignificar socialment la imatge dels malalts mentals en general i dels que pateixen esquizofrènia en particular, a través de la persona de Jaime Arcos Requena, que va saber acabar els estudis de disseny i realitzar obres plàstiques i d’il·lustració, sobreposant-se a la seua greu malaltia.

Aquest premi vol ser un crit contra la invisibilitat i l’ostracisme envers aquestes persones. Una demanda perquè les institucions hi destinen més recursos públics a fi de proporcionar-los una atenció psicològica i psiquiàtrica més sovintejades en el temps, que els permeta una qualitat de vida digna.

b) Ressaltar la importància i la necessitat que té, per a aquests ciutadans i ciutadanes, de poder demostrar-li a la societat les seues capacitats, distintes en cada cas, però que els ajuden a créixer, i a ser reconeguts en la comunitat de manera plena.

 

2) Permanència:

La voluntat de convocar anualment aquest premi. En aquest sentit  demanarem la col·laboració d’institucions públiques i associacions privades compromeses en aquest tema.
 

3) Bases del premi:

a) Al premi, hi pot participar qualsevol il·lustrador o il·lustradora major de 18 anys, resident a l’Estat Espanyol.

b) Hi haurà un premi únic de 625€ (a la citada quantitat es descomptarà la retenció legal pertinent) i es lliurarà al guanyador o guanyadora una estatueta d’una il·lustració de Jaime Arcos Requena.

La il·lustració guanyadora es publicarà en la revista La Lloca, de l’Associació Cultural CILIM d’Antella.

c) Les obres hauran de realitzar-se en suport digital (amb una resolució mínima de 300 dpi) format jpg o png i s'enviaran a través del formulari d'inscripció habilitat a www.mundoarti.com.

Seguidament s'emplenarà el títol de l'obra i les dades personals: nom i cognoms, adreça postal, telèfon de contacte, etc. i s'adjuntarà una fotocòpia del DNI.

d) Els autors o autores participants hauran de ser propietaris dels drets de la il·lustració que participe en el premi, a fi d’evitar reclamacions de tercers.

e) L’obra no pot haver estat premiada ni publicada en cap lloc o convocatòria.

f) L’Associació Cultural Cilim es reserva el dret d’utilitzar i reproduir, sense  ànim de lucre i sempre fent constar el nom de l’autor/a, l’obra guanyadora, exclusivament amb finalitat promocional del premi i del guanyador o guanyadora, i també la possibilitat d’exposar indefinidament  la seua obra.

g) En fer-se públiques aquestes bases queda obert el termini de presentació de les obres, que finalitzarà el 7 de gener del 2021, a les 24 h.

h) El jurat estarà format per tres especialistes de diferents disciplines. En aquesta convocatòria s'inaugurarà una exposició, entre els dies 18 i 21 de gener 2021, de les 25 il·lustracions que el jurat haja considerat les millors d’entre les participants i el 20 de gener 2021 es farà públic el guanyador o guanyadora en un acte de lliurament del PREMI, al Palauet d'Aiora, c/ Sants Just i Pastor, 96, 46022 València, a les 18 h de la vesprada.

i) La decisió del jurat serà inapel·lable i el premi es podrà declarar desert, però no ex-equo. La decisió del jurat es farà pública el dia 20 de gener del 2021, en l’acte de lliurament del premi.

j) No podran retirar-se les obres una vegada comence la convocatòria.

k) Les dades dels participants únicament s’utilitzaran per a la gestió del premi.

l) La participació en aquesta convocatòria implica l’acceptació de les presents bases. Qualsevol incidència no prevista en les bases serà resolta pel jurat

m) Per a qualsevol dubte sobre les bases contactar en l'adreça de correu
lamentencantada@gmail.com i per a suport tècnic amb la plataforma d'inscripció en
contacto@mundoarti.com

 

València, 28 d'octubre de 2020.

 

 

 
CONVOCATORIA DEL II PREMIO DE ILUSTRACIÓN
JAIME ARCOS REQUENA


-- VERSIÓN EN CASTELLANO --


BASES DEL SEGUNDO PREMIO DE ILUSTRACIÓN
JAIME ARCOS REQUENA

 

 

 

La Associació Cultural CILIM d’Antella, convoca el presente premio, con las siguientes características:

1) Objetivos:

a) Dignificar socialmente la imagen de los enfermos mentales en general y de los que padecen esquizofrenia en particular, a través de la persona de Jaime Arcos Requena que supo acabar los estudios de diseño y realizar obras plásticas y de ilustración, sobreponiéndose a su grave enfermedad.

Este premio quiere ser un grito contra la invisibilidad y el ostracismo hacia estas personas. Una demanda para que las instituciones les destinen más recursos públicos con el fin de proporcionarles una atención psicológica y psiquiátrica más frecuente en el tiempo, que les permita una calidad de vida digna.

b) Resaltar la importancia y la necesidad que tiene, para estos ciudadanos y ciudadanas, poder demostrarle a la sociedad sus capacidades, distintas en cada caso, pero que les ayudan a crecer, y a ser reconocidos en la comunidad de manera plena.

2) Permanencia: La voluntad de convocar anualmente este premio. En este sentido pediremos la colaboración de instituciones públicas y asociaciones privadas comprometidas en esta labor.

3) Bases del premio:

a) Al premio puede participar cualquier ilustrador o ilustradora mayor de 18 años, residente en España.

b) Habrá un premio único de 625€ (a la citada cantidad se descontará la retención legal pertinente) y se entregará al ganador o ganadora una estatuilla de una ilustración de Jaime Arcos Requena.

La ilustración ganadora se publicará en la revista La Lloca, de la Associació Cultural CILIM d’Antella.

c) Las obras tendrán que realizarse en soporte digital (con una resolución mínima de 300 dpi) formato jpg o png y se enviarán a través del formulario de inscripción habilitado en www.mundoarti.com.

Seguidamente se cumplimentará el título de la obra y los datos personales: nombre y apellidos, dirección postal, teléfono de contacto, etc. y se adjuntará una fotocopia del DNI.

d) Los autores o autoras participantes tendrán que ser propietarios de los derechos de la ilustración que participe en el premio, a fin de evitar reclamaciones de terceros.

e) La obra no puede haber sido premiada ni publicada en ningún lugar o convocatoria.

f) L’Associació Cultural CILIM se reserva el derecho de utilizar y reproducir, sin ánimo de lucro y siempre haciendo constar el nombre del autor/a, la obra ganadora, exclusivamente con finalidad promocional del premio y del ganador o ganadora, y también la posibilidad de exponer indefinidamente su obra.

g) Al hacerse públicas estas bases queda abierto el plazo de presentación de las obras, que finalizará el 7 de enero de 2021, a las 24 horas.

h) El jurado estará formado por tres especialistas de diferentes disciplinas. En esta convocatoria se inaugurará una exposición, entre los días 18 y 21 de enero 2021, de las 25 ilustraciones que el jurado haya considerado las mejores de las participantes y el 20 de enero 2021 se hará público el ganador o ganadora en un acto de entrega del PREMIO, en el Palauet d'Aiora, c/ Sants Just i Pastor, 96, 46022 València, a las 18 h de la tarde.

i) La decisión del jurado será inapelable y el premio se podrá declarar desierto, pero no ex-equo. La decisión del jurado se hará pública el día 20 de enero del 2021, en el acto de entrega del premio.

j) No podrán retirarse las obras una vez comience la convocatoria.

k) Los datos de los participantes únicamente se utilizarán para la gestión del premio.

l) La participación en esta convocatoria implica la aceptación de las presentes bases. Cualquier incidencia no prevista en las bases será resuelta por el jurado.

m) Para cualquier duda sobre las bases contactar en la dirección de correo
lamentencantada@gmail.com y para soporte técnico con la plataforma de inscripción en
contacto@mundoarti.com


 

València, 28 de octubre de 2020

 
_____________________________________________________

Contacto - associacio@cilim.org
 
 .:Votos Noticia
Puntuación Media: 0
votos: 0

Vota este artículo:

Excelente
Muy Bueno
Bueno
Regular
Malo

 .:Opciones

 Imprimir Imprimir

 Enviar a un Amigo Enviar a un Amigo

DEICA Informática (diseño web castellón - páginas web castellón) Accés de Administrador Política de Privacitat