Venvinguts a CILIM CILIM :: Associació Cultural D' Antella CILIM :: Associació Cultural D' Antella CILIM :: Associació Cultural D' Antella
Junta Directiva de CILIM
Estatuts de CILIM
Pressupostos Anuals de CILIM
Objectius de la Associació Cultural d'Antella
Contacte
Programacio Anual de la Assiciació Cultural d'Antella Notícies de la Associació Cultural d'Antella Enllaços a altres pàgines Revista de la Associació Cultural d'Antella Fotos de la Associació Cultural d'Antella Vídeos de la Associació Cultural d'Antella Contacte Visita el Facebook de CILIM

SEGON PREMI D'IL·LUSTRACIÓ JAIME ARCOS REQUENA
Bases i característiques 2020-2021
PROGRAMACIÓ CILIM 2020
Bona vesprada Passem a la fase 3 al País Valencià Després d'un temps tornem amb vosaltres per a indicar-vos, el projecte de programació del present any 2020.
DIA 5 DE DESEMBRE DE 2019. Presentació de la revista nº 16 de LA LLOCA. La Memòria Històrica d´Antella.
1R PREMI D'IL·LUSTRACIÓ JAIME ARCOS REQUENA
Bases i característiques
[ Más en la Sección de Noticias ]
Col-laboradors
Ajuntament Antella Generalitat Valenciana

1R PREMI D'IL·LUSTRACIÓ JAIME ARCOS REQUENA

16/12/2019L’Associació Cultural CILIM,
d’Antella,
convoca el present premi,
amb les següents
característiques:

 

La Associació Cultural CILIM,
d’Antella,
convoca el presente premio,
con las siguientes
características:

 

PRIMER PREMI D'IL·LUSTRACIÓ

JAIME ARCOS REQUENA

 

BASES DEL 1R PREMI D’IL·LUSTRACIÓ

JAIME ARCOS REQUENA

 

L’Associació Cultural CILIM, d’Antella, convoca el present premi, amb les següents característiques:

 

1) Objectius

 

a) Dignificar socialment la imatge dels malalts mentals en general i dels que pateixen esquizofrènia en particular, a través de la persona de Jaime Arcos Requena, que va saber acabar els estudis de disseny i realitzar obres plàstiques i d’il·lustració, sobreposant-se a la seua greu malaltia.

 

b) Aquest premi vol ser un crit contra la invisibilitat i l’ostracisme envers aquestes persones. Una demanda perquè les institucions hi destinen més recursos públics a fi de proporcionar-los una atenció psicològica i psiquiàtrica més sovintejades en el temps, que els permeta una qualitat de vida digna.

 

c) Ressaltar la importància i la necessitat que té, per a aquests ciutadans i ciutadanes, de poder demostrar-li a la societat les seues capacitats, distintes en cada cas, però que els ajuden a créixer, i a ser reconeguts en la comunitat de manera plena.

 

2) Permanència

 

La voluntat de convocar anualment aquest premi. En aquest sentit demanarem la col·laboració d’institucions públiques i associacions privades compromeses en aquest tema.

 

3) Publicació

 

En aquesta primera convocatòria es farà una exposició-homenatge de les obres de Jaime Arcos Requena, al Palauet d’Aiora de València, que va ser el seu barri, i alhora exposarem les obres que hi hagen participat. Així mateix, en la inauguració de l’exposició es farà públic el guanyador o guanyadora i es lliurarà el premi. S’explorarà la publicació de l’obra guanyadora en la revista La Lloca, publicació anual de l’Associació Cultural CILIM.

 

4) Bases

 

a) Al premi, hi pot participar qualsevol il·lustrador o il·lustradora major de 18 anys, resident al País Valencià. Hi ha de presentar una il·lustració en paper o en format digital.

 

b) Hi haurà un premi únic de 500 €. Es lliurarà al guanyador o guanyadora una estatueta d’una il·lustració de Jaime Arcos Requena.

 

c) Les obres hauran de realitzar-se en suport digital (amb una resolució mínima de 300 dpi) i en format jpg o png, o en paper (amb un màxim de format A3). En el primer cas s’hauran d’enviar a la següent adreça electrònica: lamentencantada@gmail.com, amb un arxiu on conste el nom del premi, el títol de l’obra i les dades personals: nom i cognoms, adreça postal i electrònica, telèfon de contacte i fotocòpia del DNI.

 

Si es tracta d’una obra en paper s’haurà d’enviar a la següent adreça: Josep Micó C/ Sant Cristòfol, 6 Antella 46266, dins d’un sobre a l’anvers del qual constarà el nom del premi. Com a remitent hi constarà el nom i cognoms i l’adreça de l’autor o autora. En un sobre tancat hi hauran de constar les dades que s’han d’enviar a l’arxiu de l’obra digital (punt C de les bases).

 

d) Els autors o autores participants hauran de ser propietaris dels drets de la il·lustració que participe en el premi, a fi d’evitar reclamacions de tercers.

 

e) L’obra no pot haver estat premiada ni publicada en cap lloc o convocatòria.

 

f) L’Associació Cultural CILIM es reserva el dret d’utilitzar i reproduir, sense ànim de lucre i sempre fent constar el nom de l’autor/a, l’obra guanyadora, exclusivament amb finalitat promocional del premi i del guanyador o guanyadora, i també la possibilitat d’exposar indefinidament la seua obra.

 

g) En fer-se públiques aquestes bases queda obert el termini de presentació de les obres, que finalitzarà el 7 de gener del 2020, a les 24 h.

 

h) El jurat estarà format per tres especialistes de diferents disciplines.

 

i) La decisió del jurat serà inapel·lable i el premi es podrà declarar desert, però no ex-equo. La decisió del jurat es farà pública el dia 20 de gener del 2020, en l’acte de lliurament del premi.

 

j) No podran retirar-se les obres una vegada comence la convocatòria.

 

k) Els originals en paper no guanyadors es retornaran  a l’adreça postal que conste a l’interior del sobre tancat, i a ports deguts. Si no són reclamats en tres mesos s’entén que l’autor o autora renuncia la seua propietat, i les obres es dipositaran al fons de l’Associació Cultural CILIM.

 

l) Les dades dels participants únicament s’utilitzaran per a la gestió del premi.

 

m) La participació en aquesta convocatòria implica l’acceptació de les presents bases. Qualsevol incidència no prevista en les bases serà resolta pel jurat.

 

València, 6 de desembre de 2019

 

 

1R PREMI D'IL·LUSTRACIÓ

JAIME ARCOS REQUENA

 

BASES DEL 1R PREMI D’IL·LUSTRACIÓ

JAIME ARCOS REQUENA

 

La Associació Cultural CILIM, d’Antella, convoca el presente premio, con las siguientes características:

 

1) Objetivos

 

a) Dignificar socialmente la imagen de los enfermos mentales en general y de los que padecen esquizofrenia en particular, a través de la persona de Jaime Arcos Requena que supo acabar los estudios de diseño y realizar obras plásticas y de ilustración, sobreponiéndose a su grave enfermedad.

 

Este premio quiere ser un grito contra la invisibilidad y el ostracismo hacia estas personas. Una demanda para que las instituciones les destinen más recursos públicos con el fin de proporcionarles una atención psicológica y psiquiátrica más frecuente en el tiempo, que les permita una calidad de vida digna.

 

b) Resaltar la importancia y la necesidad que tiene, para estos ciudadanos y ciudadanas, poder demostrarle a la sociedad sus capacidades, distintas en cada caso, pero que les ayudan a crecer, y a ser reconocidos en la comunidad de manera plena.

 

2) Permanencia

 

La voluntad de convocar anualmente este premio. En este sentido pediremos la colaboración de instituciones públicas y asociaciones privadas comprometidas en esta labor.

 

3) Publicación

 

En esta primera convocatoria se hará una exposición-homenaje de las obras de Jaime Arcos Requena, al Palauet d’Aiora, de València, que fue su barrio, y al mismo tiempo expondremos las obras que hayan participado en el concurso. Asimismo, en la inauguración de la exposición se hará público el ganador o ganadora y se entregará el premio. Se explorará la publicación de la obra ganadora en la revista La Lloca, publicación anual de la Associació Cultural CILIM.

 

4) Bases

 

a) En el premio puede participar cualquier ilustrador o ilustradora mayor de 18 años, residente en el País Valenciano. Tiene que presentar una ilustración en papel o en formato digital.

 

b) Habrá un premio único de 500 €. Se entregará al ganador o ganadora una estatuilla de una ilustración de Jaime Arcos Requena.

 

c) Las obras tendrán que realizarse en soporte digital (con una resolución mínima de 300 dpi) y en formato jpg o png, o en papel (con un máximo de formato A3). En el primer caso se tendrán que enviar a la siguiente dirección electrónica: lamentencantada@gmail.com, con un archivo donde conste el nombre del premio, el título de la obra y los datos personales: nombre y apellidos, dirección postal y electrónica, teléfono de contacto y fotocopia del DNI.

 

Si se trata de una obra en papel se tendrá que enviar a la siguiente dirección: Josep Micó C/ Sant Cristòfol, 6 Antella 46266, dentro de un sobre, en cuyo anverso habrá de constar el nombre del premio. Como remitente constará el nombre y apellidos y la dirección del autor o autora. En un sobre cerrado tendrán que constar los datos que se han de enviar al archivo de la obra digital (punto C de las bases).

 

d) Los autores o autoras participantes tendrán que ser propietarios de los derechos de la ilustración que participe en el premio, a fin de evitar reclamaciones de terceros.

 

e) La obra no puede haber sido premiada ni publicada en ningún lugar o convocatoria.

 

f) La Associació Cultural CILIM se reserva el derecho de utilizar y reproducir, sin ánimo de lucro y siempre haciendo constar el nombre del autor/a, la obra ganadora, exclusivamente con finalidad promocional del premio y del ganador o ganadora, y también la posibilidad de exponer indefinidamente su obra.

 

g) Al hacerse públicas estas bases queda abierto el plazo de presentación de las obras, que finalizará el 7 de enero de 2020, a las 24 h.

 

h) El jurado estará formado por 3 especialistas de diferentes disciplinas.

 

i) La decisión del jurado será inapelable y el premio se podrá declarar desierto, pero no ex-equo. La decisión del jurado se hará pública el día 20 de enero del 2020, en el acto de entrega del premio.

 

j) No podrán retirarse las obras una vez comience la convocatoria.

 

k) Los originales en papel no ganadores se devolverán a la dirección postal que conste en el interior del sobre cerrado, y a portes debidos. Si no son reclamados en tres meses se entiende que el autor o autora renuncia a su propiedad y las obras se depositarán en el fondo de la Associació Cultural CILIM.

 

l) Los datos de los participantes únicamente se utilizarán para la gestión del premio.

 

m) La participación en esta convocatoria implica la aceptación de las presentes bases. Cualquier incidencia no prevista en las bases será resuelta por el jurado.

 

València, 6 de diciembre de 2019

Contacto - associacio@cilim.org
 
 .:Votos Noticia
Puntuación Media: 0
votos: 0

Vota este artículo:

Excelente
Muy Bueno
Bueno
Regular
Malo

 .:Opciones

 Imprimir Imprimir

 Enviar a un Amigo Enviar a un Amigo

DEICA Informática (diseño web castellón - páginas web castellón) Accés de Administrador Política de Privacitat